help-with-circle

Conju フランス語動詞活用表検索

grenelez で活用表を検索


grenelez : greneler直説法現在-2複 命令法現在-2複 です。
greneler
grenelant
grenelé      
 jetuilnousvousils
直現grenellegrenellesgrenellegrenelonsgrenelezgrenellent
命現---grenelle---grenelonsgrenelez---
直半grenelaisgrenelaisgrenelaitgrenelionsgreneliezgrenelaient
接現grenellegrenellesgrenellegrenelionsgreneliezgrenellent
直単未grenelleraigrenellerasgrenelleragrenelleronsgrenellerezgrenelleront
条現grenelleraisgrenelleraisgrenelleraitgrenellerionsgrenelleriezgrenelleraient
直単過grenelaigrenelasgrenelagrenelâmesgrenelâtesgrenelèrent
接半grenelassegrenelassesgrenelâtgrenelassionsgrenelassiezgrenelassent
メモ
パターンappeler
発音しない語尾の前、および直単未・条現で
子音字lが重なることで/ɛ/の発音になる
Conjus 6 ('Utztz') ©2001-2016 Tatsuto.S